Dometic HB 2500 Heat Pump User Manual


 
HB2500
22
Anvisningar till användaren
S
LÖSNING
Temperaturen är lägre än 18°C
Temperaturen är högre än 30
Kontrollera börvärdestemperaturen
Fel på termoskyddet
Knappen “Mode” är inte i korrekt läge
Det elektriska motståndet är skadat
Otillräckligt gasfl öde
Kompressorn är skadad
Värmeväxlingselementen är smutsiga
Fel på den invändiga fl äkten
Luftfi ltret är igensatt
Fel på de utvändiga fl äktarna
Hålen för kondenstömning är igensatta
4 vägars ventilen är skadad
Det kommer inte fram spänning
Spänningen för låg (lägre än 200 V)
Fel på den elektriska kondensorn
ORSAK
Maskinen kyler inte
Maskinen värmer inte
Luften cirkulerar inte inuti fordonet
Vatteninfi ltrationer inuti fordonet
Maskinen startar inte
Maskinen slutar att fungera
Åtgärder som kan
vidtas av användaren
Åtgärder som kan vidtas
av auktoriserad personal
3.1. Fel, orsaker, åtgärder
3.2. Extra underhåll
För att prestandan ska bli bästa möjliga bör du låta din återförsäl-
jare/verkstad göra en extra rengöring av följande komponenter före
användningen:
värmeväxlingselementen
kondenstömningshålen
1.
2.
3.3. Urdrifttagande och återvinning
Följ nationella lagar för skrotning och återvinning. Vi rekommen-
derar att miljömyndigheter eller auktoriserade organisationer
kontaktas.
3 Felsökning, underhåll, återvinning