Dometic HB 2500 Heat Pump User Manual


 
HB2500
4
Anvisningar till användaren
S
1.1. Avsikten med handboken
Denna handbok har redigerats av tillverkaren och är en integrerande del
av maskinens utrustning.
Informationen som fi nns i denna handbok är avsedd att garantera en
korrekt användning av maskinen.
Den första delen av handboken är riktad till användaren
, medan den
andra delen är riktad till sakkunnig personal
som ska sköta installa-
tionen av maskinen
Följande symboler används för att framhäva vissa delar av texten:
Driften kan utgöra en riskkälla.
Nyttiga råd.
Information om respekt för miljön.
1.2. Identifi ering av tillverkaren och maskinen
1.3. Beskrivning av maskinen
Denna maskin har projekteras och tillverkats för att installeras på fordon
(campingbussar, husvagnar, husbilar, specialfordon, osv.) i avsikt att
förbättra temperaturen inuti fordonen i fråga. Under den varma årstiden
tillhandahåller luftkonditioneringssystemet avfuktad, sval luft och under
den kalla årstiden varm luft, dock utan att fungera som ersättning för
fordonets värmesystem. I båda fallen är lufttemperaturen inställbar.
Sval luft - Funktionsbeskrivning (FIG. 5)
Systemet består av: en kompressor (A), en kondensator (B), en förångare
(D), en 4 vägars omkopplingsventil (F) och kylvätska med tryck.
När kylvätskan övergår från vätska till gas värmer eller kyler den kom-
ponenterna som den passerar genom.
Förångaren blir kall när luften som skjuts fram av fl äkten (C) passar
genom den.
Luften som kommer ut är kyld och avfuktad. När detta pågår under
längre tid sänks temperaturen inuti fordonet.
Varm luft - Funktionsbeskrivning (FIG. 5)
Kylkretsen inverteras genom omkoppling av 4-vägarsventilen (F). Det
inbyggda förångarelementet fungerar som kondensor och värmer luften
som passerar genom den.
Systemet är försett med ett motstånd (E) som ökar värmepumpens
effekt vid låga temperaturer.
1 Allmän information
Identifi ering
av tillverkaren
Konformitetsmärkning
Modell/Serienummer
Tillverkningsår
Tekniska data